Đại học Tài chính - Marketing

Đại học Tài chính - Marketing

Chức năng Trường đại học 
 Quy mô  20.13ha, 15,000 sinh viên   
 Năm 2013 
 Chú đầu tư  Trường Đại học Tài chính - Marketing

Vị trí

<p>Xã Nhơn Đức, Huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam</p>
<a class="btn-view" href="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m12!1m3!1d4588.423498384919!2d106.69147947860687!3d10.676460787212486!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!5e1!3m2!1sen!2s!4v1594087723923!5m2!1sen!2s" data-fancybox="map" data-type="iframe">View map<span class="mdi mdi-arrow-right"></span></a>

Dự án tương tự